Algemene voorwaarden

voor diensten en producten aangeboden door Map out, KVK 70785163, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, versie 4 april 2022

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven:

Opdrachtgever / deelnemer: Hierbij worden alle personen en/of instanties betrokken die gebruik maken van het aanbod van Map out, bijvoorbeeld cliënten, leerlingen, ouders, scholen, aan scholen gelieerde instanties of anders.

Opdrachtnemer: de ondernemer (Map out en/of Suzanne de Graaf)

Partij(en): De opdrachtgever en opdrachtnemer samen

Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden

Uitvoering van producten en/of diensten: Hierbij gaat het om:

Begeleiding en coaching online of thuis met of zonder voorbereidende en afrondende werkzaamheden

Diensten bij een organisatie voor onderwijs of onderwijs gerelateerde zaken: met of zonder voorbereidende en afrondende werkzaamheden

Producten voor een organisatie voor onderwijs of onderwijs gerelateerde zaken met of zonder voorbereidende en afrondende werkzaamheden

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens Map out.

2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Map out en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van deze voorwaarden kan (slechts) worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk overeen zijn gekomen.

Artikel 3: Inschrijving

1. Er is een maximum aantal activiteiten die wordt verricht door Map out. Wanneer dit maximum is bereikt wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld en zoeken opdrachtgever en Map out samen naar een alternatieve datum of biedt Map out de optie om te zoeken naar een alternatieve opdrachtnemer.

2. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van de opdrachtnemer, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij anders overeengekomen.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. In de offerte wordt aangegeven welke kosten hierbij betrokken zijn. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Indien in de dienstverlening en/of het product sprake is van vrijstelling van BTW wordt dit uitdrukkelijk in de offerte aangegeven.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Indien een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten afwijkt, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW / belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het versturen van de offerte. In dit geval zal de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gesteld.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. De offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij / zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 5: Uitvoering en diensten

1. Map out spant zich in om uitvoering en diensten zo adequaat, deugdelijk en kwalitatief mogelijk uit te voeren.

2. Map out heeft een inspanningsverplichting, maar nooit een resultaatverplichting.

3. Indien en voor zover een goed uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is afgesproken, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of de opdrachtnemer gebeurt uitsluitend in onderling overleg.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor alle gegevens waarvan de opdrachtnemer in redelijkheid aangeeft dat ze nodig zijn bij het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de in redelijkheid aangegeven gevraagde gegevens niet / niet tijdig door de opdrachtgever worden verstrekt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de opdracht vooruit te schuiven en/of voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard dan ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan de opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt zijn.

6. De door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst uitgebrachte aanbevelingen aan de opdrachtgever gelden als advies. Voor beslissingen die de opdrachtgever (mede) neemt op basis van dit advies, draagt de opdrachtgever te allen tijde volledig de verantwoordelijkheid.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke invulling de werkzaamheden te wijzingen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomsten financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig informeren.

Artikel 7: Verwerking persoonsgegevens

1. De opdrachtnemer beroept zich op de AVG wetgeving met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens door de opdrachtgever.

2. De opdrachtnemer gaat met persoonsgegevens van de opdrachtgever en/of deelnemers om conform de AVG wetgeving.

Artikel 8: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van de opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van de opdrachtnemer. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien de opdrachtnemer, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opdrachtnemer zich ter sprake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 9: Tarieven

1. De partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast uurtarief overeenkomen.

2. Indien geen vast uurtarief wordt overeengekomen, zal het uurtarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren (tijd en materiaal). Het uurtarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 10: Betaling en betalingsvoorwaarden

1. De verzonden factuur moet uiterlijk op de laatste werkdag voor het eind van de maand worden overgemaakt onder vermelding van het factuur nummer t.a.v. Map out met IBAN nummer: NL68 KNAB 0619 6180 94. De factuur wordt ten minste veertien dagen voor die datum toegezonden via mail in een pdf bestand.

2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling houdt Map out zich het recht voor om de wettelijke rente in werking te laten treden zonder dat een aanmaning / ingebrekestelling vereist is.

3. Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW)

4. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en (buiten)gerechtelijke kosten voor de rekening van de opdrachtgever / deelnemer.

5. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de opdrachtnemer in staat van faillissement is geraakt.

Artikel 11: Duur, uitvoeringstermijn, overdracht en beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de uitvoering van diensten en/of producten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk (via mail) anders overeen komen.

2. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien de partijen dit in onderling overleg overeen zijn gekomen.

3. De opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is en/of er indien er zich anderszins omstandigheden voordoen dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

4. Indien de deelnemer / opdrachtgever zodanig hinder of last oplevert, kan de aangeboden dienst / het aangeboden product worden gestopt. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de deelnemer / opdrachtgever.

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever / deelnemer toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 12: Afspraken verzetten, annulering / opzegging en wijziging

1. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

2. Indien de overeenkomst binnen zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

3. Indien door omstandigheden een bepaalde dienstverlening onverhoopt niet door kan gaan, zal Map out trachten zich binnen afzienbare termijn vervangende dienstverlening aan te bieden. Indien de vervangende dienstverlening niet mogelijk is en Map out de dienstverlening annuleert, zal Map out de vergoeding(en) die aan die bepaalde dienstverlening verbonden zijn restitueren aan de opdrachtgever / deelnemer. De opdrachtgever / deelnemer heeft geen recht op een schadevergoeding. Iedere verdere aansprakelijkheid aan de zijde van Map out is uitgesloten.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. De dienstverlening voor deelnemers in de vorm van coaching of begeleiding van een individuele docent of OOP voor burgerschap mogen tot 24 uur vooraf kosteloos worden geannuleerd. De coaching of begeleiding van een individuele docent of OOP voor burgerschap die binnen de 24 uur worden geannuleerd worden voor het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg met Map out de dienstverlening geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap door de opdrachtnemer op wie in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan

3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

4. De door de opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.

Artikel 14: Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever

2. verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

3. Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15: Overmacht

1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waarop de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verplichtingen moet nakomingen.

4. De partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting ter vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud / auteursrecht

1. Het auteursrecht van de producten en het materiaal dat ontwikkeld wordt door Map out, berust bij Map out.

2. Alle door Map out verstrekte aanbod met betrekking tot dienstverlening en producten is uitsluitend bedoeld voor gebruik van de deelnemer / opdrachtgever. Het is niet toegestaan om producten op de website of afgestemd ontwikkeld materiaal voor een bepaalde dienstverlening te verveelvoudigen, te leveren en/of te openbaren door middel van druk, fotokopie, microfilm, screen shot of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Map out.

3. Het is een bezoeker op de website mapout.nl toegestaan om het materiaal op de website te gebruiken voor de eigen lessen. Het is echter niet toegestaan om dat materiaal te verveelvoudigen conform artikel 16.1 en 16.2 of te gebruiken binnen een eigen ontwikkelde methode.

Artikel 17: Toepasselijkheid, klachten en geschillen

1. Eventuele klachten over het aanbod van Map out dienen binnen uiterlijk acht dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Map out kenbaar gemaakt te worden per mail aan info@mapout.nl. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever / deelnemer geacht geen klacht te hebben.

2. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden ten tijde van de totstandkoming van de opdracht.

3. Op geschillen tussen Map out en de opdrachtgever / deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Opschorting en ontbinding

1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

2. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf;

3. Na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

4. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft onvoldoende is.

5. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zij de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7. De opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden via mapout.nl.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.